główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje, że prowadzone postępowanie w trybie Przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki: nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha, nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha, nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha, nr ew. gr. 866 o pow.0,6492 ha położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej 2C (teren dawnej Stacji Uzdatniana Wody). zostało unieważnione z powod...

artykuł nr 2

Sprzedaż nieruchomości położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej 2C.

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4

ogłasza:

II  PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej działki: nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha,

nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha,

   nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha,

nr ew. gr. 866 o pow.0,6492 ha

położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej 2C.

 

1.   Oznaczenie i opis nieruchomości:

Nieruchomość (teren dawnej Stacji Uzdatniana Wody) stanowią niżej wymienione działki:

a)    nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha, dla działki jest prowadzona  przez Sąd Rejonowy

w Olkuszu księga wieczysta o  Nr KR1O/00080914/8, 

b)    nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha, dla działki jest prowadzona  przez Sąd Rejonowy

w Olkuszu księga wieczysta o  Nr KR1O/00080916/2, 

c)   nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha, dla działki jest prowadzona  przez Sąd Rejonowy

w Olkuszu księga wieczysta o  Nr KR1O/00080915/5, 

d) nr ew. gr. 866 o pow.0,6492 ha, dla działki jest prowadzona  przez Sąd Rejonowy

w Olkuszu księga wieczysta o  Nr KR1O/00080917/9 .

 

Działki posiadają bardzo dobrą lokalizację, usytuowane są w zachodniej części Olkusza,

 na obszarze pomiędzy drogą krajową DK94 relacji Katowice-Kraków od północy, a ulicą Wspólną prowadzącą od DK94 od wschodu.

Działki sąsiadują z terenami Strefy Aktywności Gospodarczej.

Działki zabudowane są budynkami, budowlami oraz infrastrukturą techniczną związaną

z funkcjonowaniem na ich terenie byłej Stacji Uzdatniania Wody.

Dojazd do wszystkich działek zapewniony jest po wewnętrznych drogach dojazdowych znajdujących się na wyodrębnionych działkach, prowadzących od ulicy Wspólnej.

Wszystkie działki posiadają przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

- Na działce nr ew. gr. 861 znajdują się obiekty:  cztery budynki akcelatorów, budynek koagulacji,

budynek na wapno z silosami 2 x 50 t,

 

 

 

 

- Na działce nr ew. gr. 862 znajdują się obiekty:  połączone budynki przepompowni i  filtrów,

- Na działce nr ew. gr. 865 znajdują się:  odmulnik 4 komorowy, przepompownia osadu,

- Na działce nr ew. gr. 866 znajdują się obiekty:  budynek chlorowni , budynek magazynowy,  trzy zbiorniki  wody czystej żelbetonowe o pojemności: 2x2 000 m3, 1x 1 000 m3 obsypane ziemią. 

 

 

2. Obowiązek Sprzedającego  ustanowienia służebności:

Sprzedający ustanowi nieodpłatną służebność gruntową przejścia, przejazdu i doprowadzenia  

wszelkich mediów  po działce nr 870 i 871 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 861,862,

865, 866.

Drogi są własnością Sprzedającego, istnieje możliwość ich sprzedaży.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego opisana jest jako tereny infrastruktury techniczno- wodociągowej (złożono wniosek do UMiG Olkusz o zmianę przeznaczenia w/w działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na tereny produkcyjno-usługowe zostanie dokonana najpóźniej do końca  I kwartału 2018 r.

 

4.  Cena wywoławcza  nieruchomości:  7.576.827,00  zł  netto.

 Transakcja sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT).  

  Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

5. Nieruchomość jest  wolna od obciążeń. 

 

6. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Przetarg SUW” należy składać w sekretariacie PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu, pok. nr 104 do dnia  11.12.2017 r.  do godz.12.00

Pisemna oferta powinna zawierać:

a)   imię, nazwisko i adres oferenta

albo

nazwę lub firmę oraz siedzibę (jeśli oferentem jest osobą prawną lub innym podmiotem) wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru (KRS, CEIDIG);

b)   datę sporządzenia oferty;

c)   oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz przedmiotem transakcji i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty – przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa;

e)   kopię dowodu wniesienia wadium i wskazanie konta bankowego, na które  będzie można zwrócić wadium.

7. Oferent wnosi wadium w wysokości 378.842,00 zł  przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa w terminie nie później niż do dnia  11.12.2017 r.

Nr konta bankowego:  Polska Kasa Opieki S.A. O/Olkusz 

Nr 19 1240 4748 1111 0000 4868 8523.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Przedsiębiorstwa. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

 

 

 

8. Osoby pozostające w związku małżeńskim (nie posiadające umowy o rozdzielności majątkowej) obydwie przystępują do przetargu.

 

9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy  

z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061) wymagane jest przedłożenie stosownego zezwolenia.

10. Termin otwarcia ofert (część jawna) w dniu 12.12.2017 r. o godz. 12.15 w Sali Narad Przedsiębiorstwa.

11. Zarząd Przedsiębiorstwa zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

12. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu  

 i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

13. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub odmawia zawarcia umowy na warunkach wynikających z przetargu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14. Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

15. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

16. Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży udziela:

  Jerzy Skubis  j.skubis@pwik.olkusz.pl,    tel.: 326431415 w.123

  Barbara Danecka b.danecka@pwik.olkusz.pl  tel.: 326431415 w.140

 

 

artykuł nr 3

II Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania...

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU II PRZETARGU Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje, że prowadzone postępowanie w trybie II Przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. gr. 4964/6 o pow.0,1023 ha, położoną w Olkuszu przy ul. Wspólnej zabudowaną budynkiem Pompowni Wody Surowej wraz z wyposażeniem, stanowiącą odrębną nieruchomość zostało unieważnione z powodu braku ofert.

artykuł nr 4

Informacja o unieważnieniu przetargu

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 

 

   Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje,  że prowadzone postępowanie w trybie Przetargu  pisemnego nieograniczonego  na sprzedaż  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. gr. 4964/6 o pow.0,1023 ha, położoną w Olkuszu przy ul. Wspólnej zabudowaną budynkiem Pompowni Wody Surowej wraz z wyposażeniem, stanowiącą odrębną nieruchomość

 

zostało unieważnione z powodu braku ważnych ofert.